26,835 Reputation

30 yesterday
8 Dec 5
10 Nov 23
10 Nov 22
20 Nov 20
10 Nov 18
10 Nov 5
10 Nov 4
20 Oct 11
10 Sep 25
10 Sep 23
40 Sep 19
55 Sep 17
-10 Sep 13
10 Sep 12
10 Sep 6
10 Sep 3
20 Aug 28
10 Aug 27
10 Aug 26
10 Aug 24
25 Aug 23
20 Aug 21
30 Aug 20
40 Aug 19
40 Aug 18
60 Aug 16
65 Aug 15
20 Aug 13
10 Aug 8